Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Sentralarkivet/post- og arkivtenesta  ligg i kommunesenteret.

Arkivtenesta har ansvar for desse arkiva:

 • kommunen sitt fullelektroniske saksarkiv frå 01.01.2009
 • fullelektroniske personalmapper for alle kommunalt tilsette frå 01.01.2009
 • Fullelektroniske elevmapper frå 01.08.2014 (Sikker sone skule)
  Papirbaserte elevmapper fram til 01.08.2014.  Det er eigne elevmapper for spesialundervisning i tida 01.12.2008 - 01.08.2014.
 • PPT sitt arkiv over barn med innvilga tenester
 • aktive klientmapper barnevern
 • aktive klientmapper tenestene for funksjonshemma
 • aktive klientmapper flyktningtenesta
 • avtalearkiv
 • skøytearkiv
 • tomtearkiv
 • FDW-dokument av ferdige kommunale byggeprosjekt
 • protokollar og møtebøker
 • bortsettingsarkiv for:
  - klientmapper (sosialtenesta, barneverntenesta, tenestene for funksjonshemma)
  - elevmapper fram til 01.08.2012
  - kommunen sitt saksarkiv fram til 01.01.2009
  - personalarkiv for kommunalt tilsette fram til 01.01.2009
  - landbruksarkiv fram til 01.01.2011
  - skogbruksarkiv fram til 01.01.2011

 Fjernarkivet ligg i kjellaren i kommunehuset og inneheld eldre saksarkiv, personalarkiv, morsarkiv, elevmapper.

 Økonomiavdelinga har arkivansvar for:

 • rekneskapsarkiv
 • skatt

 Teknisk kontor har arkivansvar for:

 • eigedomsarkiv fram til 01.01.2015
 • oppmålingsarkiv/kart
 • planarkiv

Avdeling for bygg og vedlikehald:

 • Prosjekt- og planteikningar av kommunale bygg før 1990

 Helse- og sosialkontoret har:

 • brukarmapper - betaling for opphald i institusjon

 Avdeling for plan og næring har arkivansvar for:

 • kart hjortevald

 Stryn omsorgssenter og Vikane omsorgssenter har arkivansvar for:

 • aktive brukarmapper

NAV Stryn har arkivansvar for:

 • aktive sosialklientmapper

 Stryn helsesenter har arkivansvar for:

 • papirbaserte pasientmapper fram til 01.01.2015
 • fullelektroniske pasientmapper frå 01.01.2015

Avdeling for fysio-/ergoterapi har arkivansvar for:

 • papirbaserte pasientmapper

Skule- og kulturetaten:

Rektor/styrar er ansvarleg for at ikkje arkivverdige dokument i arbeidsmapper vedk. barn/elevar vert makulert når barnet/eleven sluttar, og at arkivverdige dokument som kjem fram ved gjennomgang, vert sendt til servicekontoret for scanning.

 Arkivtenesta har hovudansvar for alle desse arkiva.

Laster...