Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Elektronisk arkiv skal avleverast i samsvar med følgjande prosedyre:

Etter periodisering eller ved overgang til nye system, skal kopi av definerte uttrekk frå avslutta sak-/arkivsystem og fagsystem overførast til arkivdepotet (fylkesarkivet i Sogn og Fjordane).

Den administrative eininga som har hatt ansvaret for arkivet, skal framleis vedlikhalde sin kopi av materialet og ekspedere førespurnader om innsyn i materialet.

Dokument skal leverast etter fylkesarkivet sin avleveringsinstruks.

Stryn kommune nyttar Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sitt depot til alle sine arkiv.

 

Personregister (papirbasert arkiv):

Personregisert vert levert til arkivdepot (fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) 10 år etter at dei har vore aktiv. Dette gjeld barnevern, sosialtenesta, tenesta for funksjonshemma, omsorgssentra, legetenesta, helsestasjonstenesta, fysio-/ergoterapiordninga og elevmapper (skular og barnehagar).

 

Eldre og avslutta arkiver er avlevert til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Laster...